ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເທຣດດິ້ງ

ໄດ້ມອບຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນລ້າງບາດແຜໃຫ້ແກ່ມຸນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ 1623