ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເທຣດດິ້ງ

ໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ
ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປາກບ່ອງ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ